Select your language
Italy
United States

Προϊόντα και Συμβατότητα

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος και κύκλος ζωής του προϊόντος

Σε συμφωνία με τις ανάγκες του προϊόντος και των τεχνολογικών αναγκών, η εταιρία Scavolini θέλει να αποδώσει στην αγορά προϊόντα και υλικά που να είναι κατά το δυνατό συμβατά με το περιβάλλον.
Με αυτή την έννοια ο σχεδιασμός λαμβάνει μια βασική σημασία, γιατί είναι το πρώτο εργαλείο για τον έλεγχο και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που σχετίζεται με το προϊόν.

Η εταιρία επενδύει πάντα προς αυτή την κατεύθυνση και στους προμηθευτές της , για την σταθερή επέκταση των γνώσεών της στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αειφορίας.
Από αυτές τις γνώσεις γεννήθηκε η εταιρική διαδικασία της Ecodesign, που χορηγεί στους σχεδιαστές τις γραμμές οδηγούς για την ανάπτυξη ενός προϊόντος που θα είναι πάντα πιο οικολογικά αειφόρο”. Επιπλέον η εταιρία έλαβε χώρα σε ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό προσχέδιο του προγράμματος “Περιβαλλοντική Ζωή” (που ονομάζεται LAIPP). Αυτό το προσχέδιο είχε σαν κύριο σκοπό την μελέτη της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος (IPP) του τομέα κουζινών, εστιασμένο ιδιαίτερα στην μελέτη της LCA (αξιολόγηση του κύκλου ζωής) του προϊόντος.
Το προσχέδιο εισάγεται στην στρατηγική που εφαρμόζεται από τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προάγουν την ανάπτυξη των οικολογικά-συμβατών προϊόντων, διαμέσου μιας διαδικασίας συνεχούς νεωτερισμού που αξιολογεί τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προϊόντος στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής. Ανάμεσα στους πιο καινοτόμους σκοπούς του προσχεδίου είναι και ο πειραματισμός και η πραγματοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριο θέμα το προϊόν, με την επωνυμία POEMS (Product-Oriented Environmental Management Systems), που έχει σχεδιαστεί για την διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των πολιτικών ανάπτυξης του προϊόντος με την περιβαλλοντική διαχείριση του ιδίου, δηλαδή ενός ISO 14000 που έχει ως στόχο όχι μόνο την εταιρία, αλλά κάθε ειδικό προϊόν. Η συνεχής έρευνα Scavolini που είναι συνδεδεμένη με την Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος (LCA) αντιπροσωπεύει την βάση για κάθε βελτίωση που σκοπό έχει την πραγματοποίηση προϊόντων οικολογικά-συμβατά. Υπό αυτή την έννοια για παράδειγμα, είναι μέλος του Ιταλικού Δικτύου LCA , συντονισμού και πιστοποίησης από την ENEA [Εθνική εταιρία νέων τεχνολογιών], με σκοπό την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την ανταλλαγή πληροφοριών, μεθοδολογιών και νέων πρακτικών σχετικά με το status και τις προοπτικές των μελετών της LCA.

Διάρκεια και τέλος ζωής του προϊόντος

Τα προϊόντα Scavolini έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαρκούν στο χρόνο. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι ένα πλεονέκτημα μόνο για όποιον το αγοράζει αλλά προφανώς και για τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον.
Αυτός ο παράγοντας είναι από μόνος του ένας από τους πιο σημαντικούς γιατί το προϊόν που διαρκεί πολύ σημαίνει αυτόματα και μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπλέον για να επιτραπεί πλήρης λειτουργικότητα των προϊόντων στο χρόνο, η εταιρία Scavolini διαθέτει και ανταλλακτικά για αρκετό χρόνο, στα γνήσια φινιρίσματα ή σε κάθε περίπτωση προσαρμόσιμα με το προϊόν.
Για την διαχείριση των προϊόντων στο τέλος της χρήσης, η εταιρία Scavolini προτείνει στους καταναλωτές, διαμέσου του Εγχειριδίου τους να προτιμήσουν την επαναχρησιμοποίηση (π.χ σε άλλα σπίτια, γκαράζ, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ή αγορές μεταχειρισμένων επίπλων) και – στην περίπτωση που θα πρέπει να απορριφθεί – να διαχωριστούν αν γίνεται τα εξαρτήματα που θα πρέπει να ανακυκλωθούν (ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ.), διευκολύνοντας μ εαυτό τον τρόπο την διαδικασία της ανακύκλωσης .
Όλα σχεδόν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από την Scavolini είναι ανανεώσιμα (για την παραγωγή νέων υλικών ή για την παραγωγή ενέργειας).
Με απλές δραστηριότητες διαχωρισμού, είναι διαχωρίσιμα (σύμφωνα με την σύνθεση και το μοντέλο του προϊόντος) το 75-95% των χρησιμοποιούμενων υλικών. Τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση των προϊόντων και υλικών δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο σε θέματα μείωσης και ποσοτικής αξιοποίησης των παραγόμενων απορριμμάτων, αλλά και σε θέματα αντίκτυπου στο περιβάλλον όπως για παράδειγμα την ενεργειακή εξοικονόμηση και την μικρότερη παραγωγή οξειδίου του άνθρακα CO2. Πράγματι για την παραγωγή 1 Kg ανακυκλωμένου αλουμινίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περίπου 1 kWHενέργειας, σε αντίθεση με τα 13-14 kWh που χρειάζονται για την παραγωγή “πρωτοπαραγώμενου” αλουμινίου. Η ανακύκλωση επιτρέπει επίσης μια εξοικονόμηση της τάξης του 95% της ενέργειας.

Συσκευασίες

Ποικίλουν οι τρόποι που επέλεξε η Scavolini για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των συσκευασιών στο περιβάλλον. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα:
- χρήση μόνο ανακυκλωμένου χαρτιού (δηλαδή που παρήχθη από την επανεπεξεργασία χαρτιού και/ή χαρτονιού σε ένα νέο παραγωγικό κύκλο) και ανακυκλώσιμο (uχρησιμοποιήσιμο για την εκ νέου παραγωγή χαρτονιού).
- μείωση του υλικού χρήσης χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην απόλυτη προστασία του προϊόντος. Για παράδειγμα για την πλήρωση των κενών ανάμεσα στα αντικείμενα γίνεται χρήση οικολογικών σάκων αέρα, σε αντικατάσταση του πολυστυρενίου.

Βερνίκια

Η εταιρία έχει ξεκινήσει την χρήση προϊόντων και τεχνολογιών που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται με την χρήση βερνικιών και στα προϊόντα. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές της η Scavolini αναζητά σταθερά τις καλύτερες τεχνολογικές λύσεις ώστε να καταργήσει κάθε επικίνδυνη ουσία. Συγκεκριμένα έχουν μειωθεί σε μηδενικά επίπεδα οι ουσίες που αποκαλούνται COV(Volatile Organic Compounds), που παρακολουθούνται σταθερά διαμέσου της εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών, τηρώντας τα αυστηρά standard του διεθνούς κανονισμού LEED (GBC). Η εκτέλεση αυτών των test επιτρέπει τον σταθερό έλεγχο των ορίων, την αξιολόγηση των καινών μείωσης ώστε να υιοθετούνται οι διαδικασίες που χαρίζουν καλύτερες επιδόσεις. Η γκάμα Scavolini διαθέτει διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούν τις νέες παραγωγικές τεχνικές, χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες βερνικιών.

Οικολογικά πάνελ

Η Scavolini για την κατασκευή όλων των κουζινών της και πολλών άλλων στοιχείων χρησιμοποιεί Οικολογικά πάνελ Idroleb.
Αυτά τα πάνελ χρησιμοποιούν μόνο ανακυκλωμένο ξύλο, συμβάλλοντας έτσι στη μη κοπή των νέων δέντρων. Το υλικό αυτό, εκτός από την εξαιρετική απόδοση από την άποψη της αντοχής και της σταθερότητας, έχει ένα ισχυρό σθένος στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξύλο που διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή καίγεται, αποβάλει στην ατμόσφαιρα αέρια υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενώ το ανακυκλωμένο ξύλο τα κρατά στο εσωτερικό του, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα, 1 τόνος ανακυκλωμένο ξύλο αποτρέπει την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου κατά 1,03 τόνους ισοδυνάμου CO2 (τόνος ισοδύναμου CO2 = μονάδα μέτρησης που επιτρέπει το συνολικό ζύγισμα των διαφόρων αερίων θερμοκηπίου που έχουν διαφορετικές συνέπειες για το κλίμα). Σκεφτείτε ότι η Scavolini χρησιμοποιεί κάθε χρόνο πάνω από 10.000 τόνους πάνελ ανακυκλωμένου ξύλου.

Cosmob Qualitas Praemium: Indoor Hi-Quality

Η Scavolini, ανέκαθεν προσεκτική όσον αφορά την υγεία του καταναλωτή, ενίσχυσε περαιτέρω αυτή τη δέσμευση επιτυγχάνοντας για τις κουζίνες της την πιστοποίηση "COSMOB Qualitas Praemium: Indoor Hi-Quality”, που επιτρέπει τον έλεγχο των εκπομπών μέσω τακτικών και συνεχόμενων ελέγχων τόσο στο προϊόν όσο και στη διαδικασία παραγωγής. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται γνωστή μέσω της COSMOB label, μιας ετικέτας που επιβεβαιώνει την ποιότητα και την υπεροχή του προϊόντος από την άποψη των χαμηλών εκπομπών VOC.

Φορμαλδεΰδη

Η Scavolini χρησιμοποιεί, για την κατασκευή των προϊόντων της και για πολλά άλλα στοιχεία, πάνελ με τις πιο χαμηλές εκπομπές φορμαλδεΰδης, μια ουσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολλών κολλών και ρητινών που με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των φύλλων-πάνελ ξύλου. Τα φύλλα-πάνελ που παράγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απελευθερώσουν στο περιβάλλον μόρια φορμαλδεΰδης σε αέρια μορφή τα οποία, σε υψηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο.

Ξύλο

Πέρα από τα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως για τα πάνελ ξύλου , η εταιρία Scavolini δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στην χρήση του ξύλου ώστε να αποφεύγεται η χρήση δέντρων που βρίσκονται υπό εξαφάνιση ή που προέρχονται από δάση όπου η υλοτόμιση προστατεύεται. Συγκεκριμένα, η Scavolini τηρεί όσα ορίστηκαν στην λεγόμενη “Συμφωνία της Washington” και από τον Κανονισμό CE 338/1997, που ρυθμίσει το εμπόριο και εγγυάται την προστασία των ειδών σε κίνδυνο της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Ηλεκτρικές συσκευές

Τηρώντας τα προβλεπόμενα των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι ηλεκτρικές συσκευές των κουζινών Scavolini δεν εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο, εξασθενή χρώμιο, κάδμιο, PBB (διφενύλια πολυβρωμίδια) και PBDE (αιθέρες του διφενυλ πολυβρωμιδίου), πάρα πολύ βλαβερών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η εταιρία Scavolini στην γκάμα των ηλεκτρικών της συσκευών χρησιμοποιεί ηλεκτρικής συσκευές ενεργειακής εξοικονόμησης, που γενικά μειώνουν την κατανάλωση στο 20-30% σε σχέση με τα μοντέλα μικρότερης κλάσης.
Οι ενεργειακές κλάσεις, dπου ονομάζονται και κλάσεις καταλληλότητας, καταρτίζουν το σημείο αναφοράς των ηλεκτρικών συσκευών και αναγράφονται στην “ενεργειακή ετικέτα”.
Άλλο σημαντικό θέμα στην επιλογή των συσκευών είναι το επίπεδο θορύβου και συγκεκριμένα στα πλυντήρια, στα πλυντήρια πιάτων, στους αποροφητήρες και στα ψυγεία. Και αυτό το χαρακτηριστικό αναγράφεται στην νέα ενεργειακή πινακίδα. Η Scavolini θέτει στην διάθεση σας την γκάμα των ηλεκτρικών της συσκευών με επίπεδα θορύβου πάρα πολύ μειωμένα.
Πάντα υπό την οπτική του σεβασμού στο περιβάλλον και των κανονισμών σε ισχύ, η εταιρία συνεισφέρει στο πλαίσιο του ρόλου που καλύπτεται από το δίκτυο εταιριών διανομής και τηρώντας τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2002/96/CE, που ρυθμίζει τα Απορρίμματα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (RAEE), όπως για παράδειγμα ψυγεία, φούρνοι, λυχνίες, κλπ. , διαμέσου μιας σειράς δραστηριοτήτων που σαν σκοπό έχουν την περισυλλογή την επεξεργασία και την ανάκτηση διαφόρων τύπων απορριμμάτων. Πράγματι από ένα ψυγείο 50 Kg, ανακτώνται πολύτιμα υλικά όπως: 30 Kg χάλυβας, 3 Kg χαλκός και αλουμίνιο, 1 Kg CFC, 13,5 Kg πλαστικού,1 Kg γυαλί, 1,5 Kg άλλων απορριμμάτων που προορίζονται για αποικοδόμηση.

Παρελκόμενα

Στο εσωτερικό μιας ευρείας γκάμας προϊόντων η εταιρία, Scavolini προμηθεύει μια σειρά από παρελκόμενα που είναι αναγκαία για όποιον αγαπά να ζει το σπίτι σε κάθε του γωνιά και με τον μέγιστο σεβασμό στο περιβάλλον.
Για παράδειγμα υποδεικνύεται:

  • συστήματα διήθησης νερού που επιτρέπουν την πόση του νερού της βρύσης σε αντίθεση με την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού. Αυτό επιτρέπει μια μικρότερη κατανάλωση των πηγών ενέργειας (λόγω μικρότερων μεταφορών) και την μείωση των απορριμμάτων φιαλών , πέρα από το γεγονός ότι το νερό υπάρχει στο σπίτι και δεν χρειάζεται να το μεταφέρετε.
  • Βρύσες με ρυθμιστή που επιτρέπουν την μείωση του νερού που καταναλώνεται.
  • Βρύσες από χάλυβα που δεν απελευθερώνουν βλαβερές ουσίες και βρύσες με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο.
  • Δοχεία απορριμμάτων διαφόρων ειδών και με διάφορα υποδιαμερίσματα ώστε να επιτρέπουν την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Περιβαλλοντικός κανονισμός

Η εταιρία Scavolini είναι πάντα πολύ προσεχτική στην τήρηση των κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τις εταιρικές της δραστηριότητες και κατά την πραγματοποίηση των προϊόντων.
Συγκεκριμένα αναφέρεται :

  • Τήρηση σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται με βάση το ξύλο, κατά τα αναγραφόμενα από το Υπουργικό Διάταγμα 10/10/2008 σχετικά με τις εκπομπές φορμαλδεΰδης (δείτε και την σχετική ενότητα με τα “Πάνελ E1 και F****”);
  • Τήρηση των προδιαγραφών από τον Κανονισμό αρ. 1907 της 18.12.2006, με την ονομασία “Κανονισμός REACH” (αρκτικόλεξο του Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), που εισάγει ένα ενσωματωμένο σύστημα εγγραφής, αξιολόγησης, εξουσιοδότησης και περιορισμού των χημικών ουσιών. Γι’ αυτό το σκοπό, ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες, επιβεβαιώνεται και η παρουσία επικίνδυνων ουσιών SVHC (Substances ov Very High Concern) και διαχειρίζεται η σχετική επικοινωνία με τον πελάτη αν αυτές είναι σε ποσότητες μεγαλύτερες από το 0.1% (βάρος/βάρος), με βάση το ‘Αρθ.33;